Contact Us

Viện Nghiên Cứu và Đào Tạo Việt – Anh, Đại Học Đà Nẵng.
Điện thoại: (0236)3738399
Email: contact@vnuk.edu.vn
Địa chỉ: 158A Lê Lợi, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng.

Open

Close